Vážení rodiče a zákonní zástupci žáků, informuje Vás v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 o možnosti účasti na vzdělávacích aktivitách žáků 1. stupně od 25. 5. 2020.
Příchody a odchody ze školy se budou z důvodu zamezení shromažďování větších skupin řídit rozpisem jednotlivých ročníků viz níže
1. až 3. ročník (a sourozenci z 4. a 5. třídy): 8:30-8:45
4. a 5. ročník: 8:46-8:59
Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
Výuka bude rozdělena na dopolední část, která bude ukončena ve 12:15 a odpolední část, která bude ukončena v 16:00, to nevylučuje vyzvednutí dítěte v dřívějších odpoledních hodinách.
Cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku. Cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků. Obsah vzdělávání odpolední části přiměřeně vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školní družiny.
Obědy a ranní družina nebudou zajištěny.
Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy v případě žáků 1. stupně do 18. 5. 2020, a to zasláním vyplněného dotazníku, nebo e-mailem na pavla.brozova@skola1radost.cz.
Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka čestné prohlášení, že nespadá do rizikové skupiny. Prohlášení je možné podepsat před vstupem do školy. Prohlášení naleznete v příloze.

Vážení rodiče a zákonní zástupci žáků, informuje Vás v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 o možnosti účasti na vzdělávacích aktivitách žáků 1. stupně od 25. 5. 2020.


Příchody a odchody ze školy se budou z důvodu zamezení shromažďování větších skupin řídit rozpisem jednotlivých ročníků:

1. až 3. ročník (a sourozenci z 4. a 5. třídy): 8:30-8:45

4. a 5. ročník (a sourozenci z 9. třídy): 8:46-8:59


Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.


Výuka bude rozdělena na dopolední část, která bude ukončena ve 12:15 a odpolední část, která bude ukončena v 16:00, to nevylučuje vyzvednutí dítěte v dřívějších odpoledních hodinách.Cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku. Cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků. Obsah vzdělávání odpolední části přiměřeně vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školní družiny.

Odpolední výuka bude umožněna pouze dětem, jejichž rodiče uvedli v dotazníku, že dítě bude navštěvovovat odpolední výuku. Podle toho budou děti tříděni do výukových skupin. Zastoupení žáků v jednotlivých skupinách bude neměnné.


Obědy a ranní družina nebudou zajištěny.


Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy v případě žáků 1. stupně do 18. 5. 2020, a to zasláním vyplněného dotazníku, nebo e-mailem na pavla.brozova@skola1radost.cz.

 

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka čestné prohlášení, že nespadá do rizikové skupiny. Prohlášení je možné podepsat před vstupem do školy, nebo poslat scan e-mailem. Prohlášení naleznete v příloze.

 

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 • Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 • Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 • Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 • Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2 ).
 • Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 • Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 • Onemocnění jater (primární nebo sekundární).
 • Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.
 • Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

   

  Cesta do školy a ze školy

 • Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:  Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).
 • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).
 •  

  Příchod ke škole a pohyb před školou

 • Není povoleno shromažďování skupin před školou před ani po ukončení vzdělávání ve škole.
 • Před školou je nutné dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).
 • Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.
 •  

  Vstup do budovy školy nebo školského zařízení

 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.
 • Po příchodu se žák v prostorách šatny přezuje a odchází do vymezené učebny (malá modrá učebna). Dbá na to, aby se ve společných prostorách zdržoval jen po co nejkratší dobu. Rovněž tak při přezouvání se při odchodu ze školy.
 • Během příchodu a odchodu bude na chodbě zajištěn pedagogický dozor, který bude dbát na zajištění plynulého přesouvání žáků do učeben a zamezení setkávání žáků z jiných skupin.
 •  

  V budově školy

 • Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor budou organizované tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy.
 • Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru).
 • Škola zajistí dezinfekci do tříd, společných prostor a na toaletách.
 •  

   

  Ve třídě

 • Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
 • Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné, je nutné vyhnout se jakýmkoliv změnám ve složení skupiny žáků.
 • Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě.
 • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.  Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.
 • Bude zajištěno takové rozmístění lavic ve třídě, které umožní dodržet stanovený odstup mezi žáky – 2 metry (nejméně 1,5 metru)
 • Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.
 •  

  Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

   

  V Poděbradech 11. 5. 2020

   

  za školu Jedna Radost  Mgr. Miroslava Homolová a PhDr. Pavla Brožová

   

  DĚKUJEME ZA PODPORU

   

  Institut pro podporu inovativního vzdělávání - provázení a mentorská podpora

  František Brož - podpora v modulární výuce

  Petr Stedina, Lucia Kondrátová - vývoj školního administrativního systému

  P. C. projekty - realizace projektové dokumentace nové budovy školy

  Lucie Slauková - podpora facebooku školy

  Zahradnictví u Štěpánů - aranžování květin a sezónních dekorací, inspirace fcb