Vážení rodiče a zákonní zástupci žáků, informujeme Vás v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 o možnosti účasti na vzdělávacích aktivitách žáků 9. ročníku od 11. 5. 2020, které škola zajistí v této době:

 

Po - pá: 9:00-12:30

 

Obědy nebudou zajištěny.

 

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy v případě žáků 9. ročníku do 7. 5. 2020, a to zasláním vyplněného dotazníku, nebo e-mailem na pavla.brozova@skola1radost.cz.

 

Obsahem vzdělávání bude učivo, zaměřené na přijímací zkoušky.

 

Po, st, pá - příprava na přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury

Út a čt - příprava na přijímací zkoušky z matematiky

 

Na základě metodického pokynu MŠMT k otevírání škol bude třeba zajistit následující hygienické a provozní podmínky:

 

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka čestné prohlášení, že nespadá do rizikové skupiny. Prohlášení je možné podepsat před vstupem do školy. Prohlášení naleznete v příloze.

 

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 • Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 • Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 • Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 • Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2 ).
 • Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 • Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 • Onemocnění jater (primární nebo sekundární).
 • Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

 

Cesta do školy a ze školy

 • Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:  Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).
 • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).

 

Příchod ke škole a pohyb před školou

 • Žák přichází do budovy mezi 9:00 a 9:10.
 • Není povoleno shromažďování skupin před školou před ani po ukončení vzdělávání ve škole.
 • Před školou je nutné dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).
 • Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.

 

Vstup do budovy školy nebo školského zařízení

 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.
 • Po příchodu se žák v prostorách šatny přezuje a odchází do vymezené učebny (malá modrá učebna). Dbá na to, aby se ve společných prostorách zdržoval jen po co nejkratší dobu. Rovněž tak při přezouvání se při odchodu ze školy.
 • Během příchodu a odchodu bude na chodbě zajištěn pedagogický dozor, který bude dbát na zajištění plynulého přesouvání žáků do učeben a zamezení setkávání žáků z jiných skupin.

 

V budově školy

 • Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor budou organizované tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy.
 • Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru).
 • Škola zajistí dezinfekci do tříd, společných prostor a na toaletách.

 

 

Ve třídě

 • Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
 • Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné, je nutné vyhnout se jakýmkoliv změnám ve složení skupiny žáků.
 • Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě.
 • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.  Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.
 • Bude zajištěno takové rozmístění lavic ve třídě, které umožní dodržet stanovený odstup mezi žáky – 2 metry (nejméně 1,5 metru)
 • Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.

 

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

 

V Poděbradech 4. 5. 2020

 

za školu Jedna Radost  Mgr. Miroslava Homolová a PhDr. Pavla Brožová

Možnost účasti na vzdělávacích aktivitách - 9. ročník
Vážení rodiče a zákonní zástupci žáků, informuje Vás v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 o možnosti účasti na vzdělávacích aktivitách žáků 9. ročníku od 11. 5. 2020, které škola zajistí v této době:
Po - pá: 9:00-12:30
Obědy nebudou zajištěny.
Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy v případě žáků 9. ročníku do 7. 5. 2020, a to zasláním vyplněného dotazníku, nebo e-mailem na pavla.brozova@skola1radost.cz.
Obsahem vzdělávání bude učivo na přijímací zkoušky.
Po, st, pá - příprava na přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury
Út a čt - příprava na přijímací zkoušky z matematiky
Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka čestné prohlášení, že nespadá do rizikové skupiny. Prohlášení je možné podepsat před vstupem do školy. Prohlášení naleznete v příloze.
Osoby s rizikovými faktory:
Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 

Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2 ).
Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
Onemocnění jater (primární nebo sekundární).
Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.
Cesta do školy a ze školy
Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:  Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).
Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).
Příchod ke škole a pohyb před školou
Žák přichází do budovy mezi 9:00 a 9:10.
Není povoleno shromažďování skupin před školou před ani po ukončení .vzdělávání ve škole.
Před školou je nutné dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).
Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.
Vstup do budovy školy nebo školského zařízení
Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.
Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.
Po příchodu se žák v prostorách šatny přezuje a odchází do vymezené učebny (malá modrá učebna). Dbá na to, aby se ve společných prostorách zdržoval jen po co nejkratší dobu. Rovněž tak při přezouvání se při odchodu ze školy. Během příchodu a odchodu bude na chodbě zajištěn pedagogický dozor, který bude dbát na zajištění plynulého přesouvání žáků do učeben a zamezení setkávání žáků z jiných skupin.
V budově školy
Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor budou organizované tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy.
Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru).
Škola zajistí dezinfekci do tříd, společných prostor a na toaletách.
Ve třídě
Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné, je nutné vyhnout se jakýmkoliv změnám ve složení skupiny žáků.
Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě.
V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.  Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.
Bude zajištěno takové rozmístění lavic ve třídě, které umožní dodržet stanovený odstup mezi žáky – 2 metry (nejméně 1,5 metru)
Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.

Vážení rodiče a zákonní zástupci žáků, informuje Vás v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 o možnosti účasti na vzdělávacích aktivitách žáků 9. ročníku od 11. 5. 2020, které škola zajistí v této době:


Po - pá: 9:00-12:30


Obědy nebudou zajištěny.


Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy v případě žáků 9. ročníku do 7. 5. 2020, a to zasláním vyplněného dotazníku, nebo e-mailem na pavla.brozova@skola1radost.cz.


Obsahem vzdělávání bude učivo na přijímací zkoušky.


Po, st, pá - příprava na přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury

Út a čt - příprava na přijímací zkoušky z matematiky


Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka čestné prohlášení, že nespadá do rizikové skupiny. Prohlášení je možné podepsat před vstupem do školy. Prohlášení naleznete v příloze.


Osoby s rizikovými faktory:

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2 ).
 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza). Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

 

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.


Cesta do školy a ze školy

 • Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:  Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).
 • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).


Příchod ke škole a pohyb před školou

 • Žák přichází do budovy mezi 9:00 a 9:10.
 • Není povoleno shromažďování skupin před školou před ani po ukončení .vzdělávání ve škole.
 • Před školou je nutné dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).
 • Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.


Vstup do budovy školy nebo školského zařízení

 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.
 • Po příchodu se žák v prostorách šatny přezuje a odchází do vymezené učebny (malá modrá učebna). Dbá na to, aby se ve společných prostorách zdržoval jen po co nejkratší dobu. Rovněž tak při přezouvání se při odchodu ze školy. Během příchodu a odchodu bude na chodbě zajištěn pedagogický dozor, který bude dbát na zajištění plynulého přesouvání žáků do učeben a zamezení setkávání žáků z jiných skupin.


V budově školy

 • Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor budou organizované tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy.
 • Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru).Škola zajistí dezinfekci do tříd, společných prostor a na toaletách.


Ve třídě

 • Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
 • Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné.
 • Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě.
 • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.  Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.
 • Bude zajištěno takové rozmístění lavic ve třídě, které umožní dodržet stanovený odstup mezi žáky – 2 metry (nejméně 1,5 metru).
 • Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.

 

 

 

V Poděbradech 4. 5. 2020

 

Mgr. Miroslava Homolová

ředitelka ZŠ Jedna Radost Pňov - Předhradí

 

DĚKUJEME ZA PODPORU

 

Institut pro podporu inovativního vzdělávání - provázení a mentorská podpora

František Brož - podpora v modulární výuce

Petr Stedina, Lucia Kondrátová - vývoj školního administrativního systému

P. C. projekty - realizace projektové dokumentace nové budovy školy

Lucie Slauková - podpora facebooku školy

Zahradnictví u Štěpánů - aranžování květin a sezónních dekorací, inspirace fcb