Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program zaměstnanost

-

Číslo účtu
2901549390/2010

 

Projekt UČÍME SE UČIT CLIL ( 2017-1-CZ01-KA101-035170)

Projekt, jak již název napovídá, je zaměřen především na začlenění metody CLIL* do běžné výuky na 1. stupni naší školy. V rámci 18 měsíčního projektu (od listopadu 2017 – února 2019) se 3 učitelé 1. stupně zúčastní jazykového kurzu a 2 učitelé metodologického kurzu CLIL ve Velké Británii a to v době letních prázdnin. Samotným kurzům v zahraničí bude předcházet intenzivní jazyková kulturní příprava ve škole.  Na podzim pak společně učitelé vyrazí do Itálie, kde budou stínovat hodiny anglického jazyka a přírodovědných předmětů, do kterých se zapojuje metoda CLIL.  
Navazující aktivitou a vyústěním celého snažení bude příprava workshopu „CLIL v praxi“, kdy naši učitelé nejdříve představí principy této metody a následně připraví modelovou hodinu za využití CLILu v libovolném ročníku 1. stupně. Workshop bude určen učitelům (a rodičům) uvnitř a vně školy JEDNA RADOST.
V rámci projektu bychom také rádi nastartovali mezinárodní spolupráci prostřednictvím eTwinningového školení na míru, které bude určené všem učitelům z 1. a 2. stupně, toto školení proběhne v únoru 2019. V neposlední řadě bude díky projektu podpořeno vzdělávání managementu školy, kdy ředitel školy nejdříve vyjede na jazykový kurz a následně bude stínovat vedení italské školy.

Věříme, že plánované aktivity pomohou prohloubit jazykové znalosti a komunikativní dovednosti učitelů, které využijí ve svém dalším profesním rozvoji, dále že si osvojí principy metody CLIL tak, aby ji mohli plně a úspěšně aplikovat ve výuce. A že zavedení metody CLIL do dalších, zejména přírodovědných předmětů naplní cíle integrované tematické výuky a projektového vyučování a stane se trvalou součástí školního kurikula. Moderní výukové metody přinesou větší motivaci žáků, z dlouhodobého hlediska mohou změnit jejich přístup k vlastnímu vzdělávání a podpořit rozvoj dílčích kompetencí a zlepšit jejich výsledky. A nakonec stínování v zahraničí může přinést rychlé a efektivní načerpání zavedených a osvědčených metod, oboustrannou výměnu a sdílení zkušeností, které lze využít v rámci chodu školy.

* CLIL (Content and Language Integrated Learning, tj. obsahově a jazykově integrované učení) učební metoda, při které dochází k propojení jazykové výuky a vyučovaného předmětu. Jazyk je prostředkem pro výuku vzdělávacího obsahu, a ten se naopak stává zdrojem pro výuku jazyků.
Mezi nesporné výhody CLIL  patří přirozené prostředí pro výuku a rozvoj cizího jazyka. Žáci použijí cizí jazyk v naprosto přirozeném prostředí, a ne v uměle vykonstruovaných situacích tak, jak se děje v hodinách cizího jazyka. Jsou lépe motivováni a jsou zároveň účastni bezprostředního použití jazyka. Hodina jednoho nejazykového předmětu umožní tak nenásilné osvojování si cizího jazyka.


 

DĚKUJEME ZA PODPORU

 

Institut pro podporu inovativního vzdělávání - provázení a mentorská podpora

František Brož - podpora v modulární výuce

Petr Stedina, Lucia Kondrátová - vývoj školního administrativního systému

P. C. projekty - realizace projektové dokumentace nové budovy školy

Lucie Slauková - podpora facebooku školy

Zahradnictví u Štěpánů - aranžování květin a sezónních dekorací, inspirace fcb